top of page

בקשה לאישור יציאה

אין יציאה משטח בית הספר לפני השעה 12:00 - גם במקרה של ״חלון״ של שעתיים או יותר במערכת השעות.

במקרה של ״חלון״ קבוע במערכת של שעתיים ומעלה, יונפק לתלמיד אישור יציאה קבוע על ידי מזכירת השכבה,

לאחר קבלת אישור בכתב מהורי התלמיד - שיתויק בתיק האישי.

במקרה שתלמיד אינו חש בטוב - מזכירת השכבה תנפיק אישור יציאה לאחר שיחה עם ההורים וקבלת אישור בכתב.

יש להציג את האישור המתקבל ממזכירת השכבה למאבטח ביציאה מבית הספר.

להעברת בקשה ליציאה יש למלא את הפרטים הבאים:

הבקשה התקבלה

bottom of page