top of page

חזון מרכז העצמה

מרכז העצמה קיים כדי לספק את הצרכים האקדמיים, החברתיים והרגשיים הייחודיים של התלמיד.

לתת לו את מרחב האפשרויות לפיתוח הפוטנציאל האישי.

רוח מרכז העצמה נשענת על פתיחות, גמישות וחדשנות, על תקווה, על אופטימיות ותחושת מסוגלות לשינוי ושל יוזמה.

על היכולת להפוך קושי לאתגר מעצים.

במרכז העצמה כל מפגש לימודי מתחיל במפגש אנושי.

רוח המרכז היא רוח היחד, רוח השיתוף. היא מחייבת: פתיחות לדעות ולרצונות של אחרים, סובלנות והכלת השונות בינינו,
יכולת לשתף פעולה עם אחרים, לסייע ולתמוך, כמו גם להיעזר וללמוד מהם.

במרכז העצמה כל אחד יכיר את יכולותיו ואת עצמו כלומד.

ירגיש וידע שהוא שווה וראוי, ינסח מטרות אישיות ולימודיות. ילמד מתוך סקרנות ועניין  ויממש את הפוטנציאל הלימודי שלו.

bottom of page