top of page

בשביל הזיכרון - שכבת י"ב זוכרת

היום יצאו תלמידי שכבת י"ב למסע בן שלושה ימים "בשביל הזיכרון".

300 תלמידים משתתפים בסדנאות ובפעילויות הממחישות את מסעו של עם ישראל ברחבי אירופה במהלך שנות השואה ומלחמת העולם השנייה.

המשפט "נדרנו הנדר להיות להם קול" מהדהד את המסע הזה שבו חווים התלמידים חוויות משמעותיות.


ביום השני למסע חווים את המסע בדגם המוקטן של מחנה טרבלינקה בגן שמואל ובבית הקברות בעין החורש.

בין השמדה לגבורה ולעיצוב זיכרון - נזכור ודבר לא נשכח
67 views

Comments


bottom of page