top of page

ט״ו בשבט בחדר המורים

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח"

בחדר מורים בתיכון בן צבי מציינים בחגיגיות רבה את ט"ו בשבט.

נציג המורים נושא דבר מסורת, מרימים כוסית, מברכים, אוכלים מפרי הארץ ונוטלים שתיל .

שעמל מעשה חינוכנו יישא פרי תודה לוועד המורים.21 views

Comments


bottom of page