top of page

כיתת ותיקים בתיכון בן צבי

היום לראשונה בקריית אונו נפתחה כיתת ותקים בתיכון בן צבי. לפתיחה הגיעו שותפים רבים לעשייה שהביאה לפתיחת כיתה זו: מר ישראל גל ראש העיר, מר רון מלכה, מחזיק תיק החינוך, מנהלת אגף חינוך, הגב' נירה פרידמן, מר משה דאלי מחזיק תיק הגמלאי, מר ירון יעקובי מחזיק תיק רווחה, גברת ציפי רוט, מנהלת רווחת הגמלאי, גברת לילך טרבינוביץ מנהלת אגף שירותים חברתיים, קרן ליבנת ביטון עו״ס.

תיכון בן צבי החליט להכניס את הגימלאים לשורותיו כחלק משיח קהילתי משמעותי של שילוב בני נוער עם ותיקי העיר, בהובלת גברת גלית לוי מנהלת תיכון בן צבי וגברת סימונה זריהן ״מחנכת״ כיתת הוותקים מטעם התיכון.

לאחר ברכות ואיחולי הצלחה החלו תלמידי הכיתה בלימודי העשרה בתחומים שונים על ידי מורים מצוות התיכון: ריקי קמר, נורית נידם, נאוה בילצקי ודוריאן גוטליב.

התלמידים הוותיקים מאוד אהבו את יום הלימודים הראשון והתאהבו במורים המלמדים זכינו.50 views
bottom of page