top of page

מפגשים משמעותיים י'-י"ב

היום נערכה פעילות קבלת פנים אשר במסגרתה נכנסו תלמידים משכבת י"ב לכיתות י' כדי לאפשר היכרות מיטבית עם התיכון. הבוגרים סיפרו על התיכון, נתנו טיפים וענו על שאלות חשובות של תלמידי י'. ניכר שיתוף פורה ושיח מכבד שיצר תחושה של בית לתלמידי כיתות י' .37 views
bottom of page