top of page

מדעי המחשב - רכישת ספרים


אנו מתכננים לקיים רכישה מרוכזת של ספרי הלימוד של מקצוע מדעי המחשב

תלמידים שאינם בפרויקט השאלת הספרים ומעוניינים לרכוש את ספרי הלימוד מתבקשים

להירשם בטופס הבא - https://goo.gl/forms/6vAmoBEEKORemKhG3


202 views
bottom of page