top of page

מפגשים בין קהילתיים - שכבת יא'


בני נוער משכבת יא נפגשו עם בני נוער משכבת יא בגבעת שמואל. המפגשים עסקו בזהות ישראלית ובמסגרתם נערך שיח מקדם בין שני המגזרים מתוך רצון ליצור שיתופי פעולה, היכרות עם האחר והבנה שניתן לחיות כעם מאוחד.

המפגשים הם חלק מפרוייקט זהות ישראלית של שכבת יא' בו נפגשים עם בני נוער ממגזרים שונים בחברה הישראלית.


160 views
bottom of page