top of page

מועצת התלמידים תשע"ח


במהלך חודש נובמבר נערכו בחירות פנים מועצתיות לבעלי התפקידים במועצה.

נציגי התלמידים בחרו בבחירות דמוקרטיות וחשאיות את מזכירות המועצה:

יושבת ראש המועצה- ענבל שירי, נציגת כיתה יב׳6.

סגנית יושבת ראש המועצה- הדר משעל, נציגת כיתה יב׳18.

מזכיר המועצה- גלעד שחמון, נציג כיתה יא׳14.

דוברת המועצה- מאי אויקאוה, נציגת כיתה יב׳16.

מבקר המועצה- קורן זכות, נציג כיתה י׳14.

יו״ר ועדת הווי ואקלים בית ספרי- נוי בס, נציגת כיתה יב׳2.

יו״ר ועדת פרסום ותקשוב- בן כץ, נציג כיתה יא׳10.

יו״ר ועדת תרבות- שירה הלברשטיין, נציגת כיתה י׳4.

נציגי הכיתות במועצת התלמידים מאחלים לכל בעלי התפקידים שנה פורייה, מלאת עשייה והצלחה.


377 views
bottom of page