top of page

אליפות הסייבר הישראלית


תלמידי מגמת מדעי המחשב שכבות יא' ויב' מוזמנים להשתתף באליפות הסייבר - skillz

בין התאריכים 3-13.12 יתקיים השלב הראשון של התחרות והוא התחרות הבית ספרית כחלק מאליפות הסייבר הארצית.

התחרות מיועדת לתלמידי מגמת מדעי המחשב בשכבות יא' ויב' וגודל הקבוצות הוא של 3-5 תלמידים בקבוצה.

התחרות עובדת בשיטת סבבים והקבוצות מתחרות אחת בשנייה.

במידה ואתם מעוניינים להשתתף בתחרות הבית ספרית עליכם ליצור קבוצה, לבחור שם ולהירשם כל אחד באופן אישי ולציין את שם הקבוצה וחברי הקבוצה.

מועד התחרות הסופי יקבע בהתאם לכיתות והמגמות של התלמידים שנרשמו. נשתדל שכל מי שנרשם יוכל להשתתף בתחרות.


297 views
bottom of page