top of page

הגשר לקשר - כפר קאסם


היום תלמידי כיתות יא 7 ויא 17 אירחו שתי כיתות מתיכון ״מקיף״ כפר קאסם. במסגרת הפרויקט ״הגשר לקשר״ התלמידים עברו מספר תחנות חוויתיות משותפות: הכרות ושיח, תחנות ספורט, נחל זורם, שיח בעברית ובערבית, פעילות בביוטכנולוגיה, קרוב לבבות, שפה משותפת, משו״ב וסיכום היום.

תפקידנו כאנשי חינוך להנחיל ערכים של הקשבה, סובלנות, כבוד הדדי ופלורליזם, לאפשר חשיפה של תלמידינו לפסיפס המרכיב את החברה הישראלית ולהניח אבן פינה לעתיד טוב יותר לכולנו.


192 views
bottom of page