top of page

מגמת סייבר גיאוגרפיה - סיור לימודי


תלמידי מגמת סייבר גאוגרפי יצאו לסיור בנושא שימוש במערכות מידע גאוגרפיות בתכנון העירוני.

הסיור נערך בחמ"ל עיריית תל אביב ובמערך הבקרה על התנועה בעיר.בסיור הוצגו לתלמידים יכולות ה-GIS במגוון היבטים בעיר, תכנון, פיקוח, ניהול שוטף,

שיתוף התושב, שיתופי פעולה וניהול בעת מלחמה.

התלמידים נחשפו ליכולות בזמן אמת של המערכת ולפיתוחים עתידיים שמתכננת העירייה לשימושים נוספים בעיר חכמה למען שיפור איכות חיי התושבים.


211 views
bottom of page