top of page

תלמידי מדעי החברה לומדים בהנאה


השבוע במסגרת ההערכה החלופית בפסיכולוגיה תלמידי יב הוכיחו שאין תיאוריה מורכבת שאי אפשר להסביר בפשטות!

התלמידים למדו והעמיקו בתיאוריית האישיות של פרויד, התמודדו עם שאלות יישום וידע, עברו תהליך רפלקטיבי,

צלחו אתגרים רבים ולבסוף חיברו משחקים לימודיים שאתגרו את חבריהם לכיתה.

ממשיכי דרכו של פרויד ראו הוזהרתם! החוקר המשמעותי הבא יהיה בוגר תיכון בן צבי!


112 views
bottom of page