top of page

הרצאה בנושא סכנות ברשת


תלמידי שכבת י' השתתפו בהרצאה של גלעד האן בנושא 'סכנות ברשת'. ההרצאה עסקה בתופעות המאפיינות את השינויים ביצירת תקשורת בעידן המרשתת וכן בעידן הזמינות בסמארטפון.

המרצה הציג בפני התלמידים את הסכנות הטמונות בתקשורת זו והציע להם דרכים להתמודדות,

כגון כלים לזיהוי סכנות וכן להימנע משגיאות ומעבירות נפוצות שעלולים לעשות במהלך הגלישה. התלמידים למדו בהרצאה שיטות לשמירה על בטיחותם ופרטיותם במהלך גלישה ברשת תוך חידוד הערכים והנורמות בגלישה אחראית.


185 views
bottom of page