top of page

ביקור ביקב כהנוב בגדרה - ביוטכ'


מגמת ביוטכנולוגיה י' ביקור ביקב כהנוב בגדרה.

במהלך הביקור למדנו את השלבים ביצירת יין והשתתפנו בבציר והכנת יין מענבי מוסקט.


74 views
bottom of page