top of page

תחרות הכימיאדה

כבוד גדול לדניאל יונתן מי"א 2 ויאיר סאלם מי"ב 4

על העפלתם לגמר תחרות הכימיאדה שנערכה בטכניון (34 תלמידי גמר מתוך אלפי מתמודדים)

🤗🤗🤗

עצם ההעפלה לגמר היא הישג לא מבוטל כמו גם ציון ה100 בבגרות בכימיה וההזדמנות לצלול אל הכימיה

זו למידה משמעותית!

👨‍🔬💥👨‍🔬38 views

留言


bottom of page