top of page

חינוך לאזרחות - לא רק בתוך ספרי הלימוד


במסגרת לימודי האזרחות, יצאו תלמידי שכבת י״ב ליום עיון בבית המשפט העליון בירושלים ובמשכן הכנסת. מטרת הפעילות הייתה להכיר את מבנה מערכת המשפט בישראל, את חשיבותו של בג"ץ בדמוקרטיה הישראלית כמוסד המגן על זכויות האדם האזרח וככלב השמירה של שלטון החוק. במסגרת יום העיון נערך ביקור במשכן הכנסת – במטרה להכיר מקרוב של העשייה הציבורית היומיומית במשכן המשפיעה על חיי כל אזרח במדינת ישראל.

התלמידים גילו סקרנות רבה, שאלו שאלות, העלו סוגיות שייחקרו בהמשך לימודי האזרחות ואחריהם.


121 views
bottom of page