top of page

אתר הנצחה תיכון בן צבי


ההנצחה היא דרכם של האדם ושל החברה לשמר את זכרם של אלו שאינם עוד אִתנו. פעולת ההנצחה - יש בה משום משאלה להפוך את בר החלוף לנצחי.

מתוך הכאב ומתוך תחושת המחויבות גם אנו, בבית הספר, ביקשנו "להחיות" את הדמויות ואת פועלם של בוגרינו, שחייהם אבדו בעת ששירתו את המולדת, בעת שהעניקו לכולנו את החיים על אדמה זו.

המידע המובא באתר זה נאסף על ידי תלמידנו ונועד להעמיק את תודעת הזיכרון לדורות הבאים ולאמץ את הקשר עם המשפחות השכולות ועם כלל קהילת תיכון "בן צבי", קריית אונו.

ציפי רוזנבוים,

מנהלת בית הספר


87 views
bottom of page