top of page

מפגש עם מפקדת לשכת הגיוס - י"א


הורי התלמידים משכבת י"א במפגש עם מפקדת לשכת גיוס בנושא תהליך המיון והגיוס לצה''ל.


131 views
bottom of page