top of page

מועצת התלמידים

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג של תלמידי בית הספר והיא כלי חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים.

המועצה מטפחת ומקדמת מנהיגות צעירה ומאפשרת לתלמידים להשמיע את קולם ולקחת חלק בעיצוב האקלים החברתי בבית הספר.

חברי המועצה פועלים ברוח התנדבותית, חבריה מקדישים מזמנם הפרטי על מנת לייצג את תלמידי בית הספר,
לדאוג לרווחתם ולקדם את הנושאים הנוגעים לתלמידים, ובעצם המועצה מהווה חוט מקשר בין התלמידים לבין המורים וצוות ההנהלה.

המועצה אחראית על קיום פעילויות רבות בנושאים מגוונים, עם דגש על מעורבות חברתית וערכית.

חברי מועצת התלמידים נבחרים באופן דמוקרטי ע"י תלמידי ביה"ס והם בין הגורמים המשפיעים ביותר על הוויו של ביה"ס.

bottom of page